full
border
#666666
http://www.ahbfarmsource.com/wp-content/themes/smartbox/
http://www.ahbfarmsource.com/ca//
#26ade4
style3

Avís Legal

Introducció

AHB FARMSOURCE és un nom comercial.

Henriette Brussaard és una consultora independent en el negoci de salut animal, prestant els seus serveis a indústries farmacèutiques i veterinàries, especialment en referència a la creació de plans de negoci, estratègies de màrqueting, procediments administratius, gestió de projectes, traduccions i activitats complementàries. Henriette Brussaard exerceix l’activitat professional de consultoria amb el nom de AHB FARMSOURCE.

En endavant, qualsevol referència a Henriette Brussaard i/o a AHB FARMSOURCE feta en aquest document, serà feta simplement amb l’expressió AHB. Aquesta simplificació en cap cas por comportar una renúncia de cap mena de dret titularitat de Henriette Brussaard.

L’ús i visita a aquest Lloc Web està subjecte a les següents condicions d’ús. AHB recomana al Visitant la seva atenta lectura. El fet de navegar per aquest Lloc Web suposarà l’acceptació de les condicions d’ús que seguidament s’exposen.

Definicions

Els següents termes que s’incloguin en aquest Avís Legal tindran el significat que se’ls dóna a continuació:

Continguts: Tota la informació, activitats, productes y serveis diversos, propis o de tercers que s’ofereixin mitjançant aquest Lloc Web.

Cookies: Conjunt de caràcters que es magatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari, en accedir a les pàgines de certs Llocs Web.

Enllaç (link): Apuntadors d’hipertext que serveixen per a saltar d’una informació a l’altra, o d’un servidor a altre, navegant per Internet.

Internet: xarxa global de telecomunicacions que, mitjançant diversos programaris d’ordinador i protocols de comunicació, facilita la connexió entre ordinadors i l’intercanvi d’informació entre els equips i els usuaris.

Navegar / Navegació: Desplaçament o moviment dins d’una xarxa informàtica (com Internet), dins de diferents pàgines d’un mateix Lloc Web o entre diferents Llocs Web usant enllaços (links), hiperenllaços (hiperlinks) o enllaços hipertextuals.

Nom de Domini: Identitat d’un servidor connectat a Internet mitjançant un nom o URL.

Obra: Totes les creacions de qualsevol gènere (incloses les col·leccions i bases de dades) originals i/o derivades, col·lectives o en col·laboració, compostes o independents, les prestacions i produccions de qualsevol mena i natura que siguin objecte d’un dret semblant al dret d’autor o d’un dret sui generis; les creacions industrials com invencions, signes distintius, models i dibuixos industrials i artístics, expressats per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, tot plegat d’acord amb la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial aplicables.

Pàgina Web: conjunt d’informació expressada en format digital i distribuïda en pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia “hipertext” i “hipergràfics”, a la qual es permet l’accés a tercers mitjançant la xarxa telemàtica Internet.

Servidor: sistema informàtic que proporciona recursos a d’altres ordinadors connectats al servidor mitjançant una xarxa.

Lloc Web: Conjunt de Pàgines Web ordenades i disposades sota una adreça Web o URL única.

Usuari, Navegant o Visitant: tota persona que accedeixi o navegui per el Lloc Web, o per la xarxa informàtica Internet.

Finalitat del Lloc Web

Aquest Lloc Web, de caràcter informatiu, conté i divulga materials i continguts creats per AHB i informació relacionada amb el món farmacèutic, veterinari o ramader en general. Totes aquestes informacions, activitats, productes, serveis, documents, i informació en general es nomenaran de manera conjunta els “Continguts”.

Els Continguts

Els Continguts d’aquest Lloc Web són, en caràcter general, de tipus farmacèutic, veterinari i/o ramader. Malgrat la informació que ofereixen, els Continguts no poden ser considerats en cap cas, cap mena d’assessorament. AHB adverteix al Visitant que els Continguts poden incloure informació que no estigui actualitzada en funció dels descobriments científics, tendències de negocis o conceptes similars. Els continguts s’indexen a la base de dades d’aquest Lloc Web fins i tot obeint finalitats estadístiques i històriques. AHB es reserva el dret a actualitzar, suprimir i/o modificar els Continguts sense previ avís.

Posar els Continguts a disposició del Visitant en cap cas suposa cap mena d’oferta de prestació de serveis professionals. AHB recomana fermament al Visitant l’obtenció d’un assessorament professional previ a qualsevol ús de la informació inclosa als Continguts.

El Visitant es compromet a fer un ús correcte dels Continguts als que pugui accedir i a no utilitzar-los de manera contrària a les lleis, a la moral o a l’odre públic i, en cap cas, a fer-ne un ús contrari al que disposen aquestes condicions generals.

Responsabilitats

AHB no es fa responsable dels errors o omissions que poguessin tenir els Continguts d’aquest lloc Web o de qualsevol altre Lloc Web al qual es pugui accedir mitjançant aquest, ni tampoc no serà responsable de qualsevol acte realitzat sobre la base de la informació que es facilita en aquest lloc Web.

Tanmateix, AHB no es farà responsable de continguts i opinions de tercers incloses en els seus Llocs Web ni tampoc de la informació que es contingui a les pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços d’aquest Lloc Web, pel que en cap cas AHB serà responsable dels resultats obtinguts mitjançant els enllaços hipertextuals.

Pel que fa a la navegació

Considerant el caràcter informatiu d’aquest lloc Web, AHB no podrà ser considerada en cap cas responsable de cap dany derivat de l’ús d’aquest lloc Web.
Atès l’estat actual de les Tecnologies de la Informació, el seu extens ús i la proliferació d’actituds poc respectuoses amb els Llocs Web d’altri, AHB, malgrat actualitza constantment la protecció del seu Lloc Web i els seus Continguts, no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic del Visitant. Per tant, AHB declina tota responsabilitat pels danys que aquests elements no desitjats puguin causar a l’usuari o a tercers.

Aquest Lloc Web no utilitza Cookies ni qualsevol altra aplicació que permeti l’obtenció de dades personals sense el coneixement de l’afectat.
AHB tampoc no serà responsable en cap cas per interrupcions del servei, retards, errors, falles de funcionament i, en general, d’altres inconvenients deguts a una actuació dolosa o culposa del Visitant i/o s’originin per causes de força major, o en qualsevol cas causes no imputables directament AHB.

Pel que fa a interrupcions en la divulgació del Lloc Web

AHB es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc Web, a qualsevol secció del Lloc o a qualsevol lloc Web al que es pugui accedir mitjançant aquest, en qualsevol moment i sense avís previ, bé sigui per raons tècniques, de seguretat, control manteniment, mancances al subministrament elèctric o per qualsevol altra raó, bé de manera puntual o definitiva.

AHB no garanteix en cap moment la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest Lloc Web ni de cap dels seus continguts, fets pels quals el Visitant no podrà exigir cap mena de responsabilitat a AHB.

Drets de Propietat Intel·lectual

© 2014. Henriëtte Brussaard. Tots els drets reservats.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial són tots aquells drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i modalitat d’ús, i tots aquells reconeguts per la legislació de propietat industrial inclosos en ambdós casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció i/o protecció d’aquests drets.

Tot el contingut d’aquest Lloc Web ja siguin texts, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials, inclosos els programaris necessaris pel seu funcionament, accés i ús, estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual, sent-ne titulars Henriette Brussaard o els llicenciants.

Per tant, es prohibeix qualsevol reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posar a disposició del públic i en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web, el seu disseny, re-disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, obligant-se el Visitant a complir el que aquí s’especifica.
Així mateix, es prohibeix descompilar, desensamblar, fer enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o fer obres derivades de programari necessari pel funcionament, accés i ús d’aquest Lloc Web i els seus Continguts, i dur a terme qualsevol acte d’explotació total o parcial del programari. El Visitant haurà de respectar sempre els dispositius de protecció i/o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats a aquest Lloc Web.

Responsabilitat de l’Usuari, Navegant o Visitant.

El Visitant respondrà del danys i perjudicis de qualsevol mena que AHB pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a las que el Visitant està sotmès per aquestes condiciones o les condiciones particulars que siguin d’aplicació.

default
...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off